Artikel 22. Geluidzone (dubbelbestemming)

 

22.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Geluidzone aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege het industrieterrein van geluidsgevoelige gebouwen.

 

22.2. Bouwvoorschriften

22.2.1

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:

 

-

Een op grond van de andere voor deze gronden geldende bestemmingen toelaatbaar geluidsgevoelig gebouw mag niet worden gebouw.

 

22.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften

22.3.1

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 22.2.1 en toestaan dat geluidsgevoelige gebouwen worden gebouwd, mits:

 

-

De geluidsbelasting vanwege het industrieterrein van de gevels van deze geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde , of een verkregen hogere grenswaarde.

 

22.4. Gebruiksvoorschriften

22.4.1

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de gegeven bestemming.

 

22.4.2

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 22.4.1, wordt in ieder geval gerekend:

 

-

Het gebruik van niet-geluidsgevoelige gebouwen als geluidsgevoelige gebouwen.

 

 

22.4.3

Burgemeester en wethouders kunnen verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 22.4.2 en toestaan dat niet-geluidsgevoelige gebouwen worden gebruikt als geluidsgevoelig gebouw, mits:

 

-

De geluidsbelasting vanwege het industrieterrein van de gevels van deze geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde.

 

 

22.4.4

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 22.4.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

 

22.4. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 22.4.1 is een economisch delict in de zin van artikel 1a, sub 2 van de Wet op de economische delicten en als zodanig strafbaar op grond van deze wet.