Artikel 14. Water (WA)

 

14.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Water (WA) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.

Waterberging;

b.

Waterhuishouding;

c.

Waterlopen en waterpartijen;

d.

Infiltratievoorzieningen;

e.

Ecologische verbindingszone;

Alsmede voor:

f.

Woonschepen ter plaatse van de nadere aanduiding daartoe op de plankaart;

Ten dienste van en in verband met deze bestemming zijn toegelaten:

g.

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

h.

Taluds, oevers en onderhoudsstroken;

i.

Bruggen ter hoogte van de nadere aanduiding daartoe op de plankaart.

 

14.2. Bouwvoorschriften

14.2.1

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

 

14.2.2

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte ten hoogste 3,5 m mag bedragen.

 

14.3

Bouwvoorschriften woonschepen

14.3.1

De woonschepen dienen in een enkele rij en tevens in de lengterichting langs de oever van het Merwedekanaal afgemeerd te worden.

 

 

14.3.2

De onderlinge afstand tussen onderbouw/opbouw van de woonschepen bedraagt ten minste 2 m.

 

 

14.3.3

Per woonschip zijn de volgende maximale afmetingen toegestaan:

 

a.

De lengte van de opbouw en onderbouw mag niet meer dan 18 m bedragen;

 

b.

De breedte van de onderbouw mag maximaal 5,5 m en de breedte van de opbouw mag maximaal 5 m bedragen;

 

c.

De goothoogte mag maximaal 3,5 m en de hoogte mag maximaal 4,5 m bedragen.

 

14.4. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

a.

De woonsituatie;

b.

Het straat- en bebouwingsbeeld;

c.

De verkeersveiligheid;

d.

De sociale veiligheid;

e.

De gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.

 

14.5. Vrijstelling van de bouwvoorschriften

14.5.1

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 14.2.2 en toestaan dat een bouwwerk, geen gebouw zijnde, wordt gebouwd met een maximale bouwhoogte van 5 m.

 

 

14.5.2

De in lid 14.5.1 genoemde vrijstelling kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 

a.

het straat- en bebouwingsbeeld;

 

b.

de woonsituatie;

 

c.

de verkeersveiligheid;

 

d.

de gebruiksmogelijkheid van de aangrenzende gronden.

 

e.

Waterstaatsbelangen

 

f.

De ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

 

En er vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de waterbeheerder.

 

14.6. Gebruiksvoorschriften

14.6.1

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de gegeven bestemming(en).

 

 

14.6.2

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 14.6.1 wordt in ieder geval gerekend:

 

a.

Het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

 

 

14.6.3

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 14.6.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

 

14.7. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 14.6.1 is een economisch delict in de zin van artikel 1a, sub 2 van de Wet op de economische delicten en als zodanig strafbaar op grond van deze wet.