Artikel 4†††††† Gemengd-2 (GD-2)

4.1†††††††††† Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Gemengd-2 (GD-2) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.              Op de begane grond en onder het peil:

1.   Detailhandel;

2.   Dienstverlening;

3.   Horeca in de categorieŽn 1 en 2 van de van deze voorschriften deel uitmakende †††† Staat van Horeca-activiteiten;

4.   Ambachtelijke bedrijven;

b.              Op de eerste verdieping en daaropvolgende verdiepingen wonen, al dan niet in combina≠tie met de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep;
c.              Ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang" in ieder geval voor een onderdoorgang voor verkeer met een doorrijhoogte van minimaal 1 bouwlaag;
d.              Parkeer- en groenvoorzieningen.

Ten dienste van en in verband met deze bestemming zijn toegelaten:

e.              Gebouwen;
f.                Bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
g.              Tuinen, erven en paden.

 

4.2                     Bouwvoorschriften

4.2.1††††††† Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende bepalingen:

a.              Gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden ge≠bouwd;

b.              De bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan op de plankaart is aange≠geven;

c.              De bouwhoogte van een overkapping mag maximaal 3 m bedragen.

 

4.2.2††††††† Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gel≠den de volgende bepalin≠gen:

d.              De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vůůr de naar de weg gekeerde gevel maximaal 1 m mag bedragen;

e.              De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2,5 m bedragen.

 

4.3†††††††††† Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

h.              Een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
i.                Een goede woonsituatie;
j.                De verkeersveiligheid;
k.              De sociale veiligheid;
l.                De milieusituatie;
m.            De gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

 

4.3                     Specifieke gebruiksbepalingen

4.4.1††††††† Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de gegeven bestemming(en).

 

4.4.2Regeling aan-huis-verbonden beroepen

Ten aanzien van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep gelden de volgende voor≠waarden:

a.              Ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep mag maximaal 35% van de woonvloeroppervlakte worden gebruikt, tot een oppervlakte van maximaal 75 m≤;

b.              De activiteiten mogen zowel naar de aard als ten aanzien van de visuele aspec≠ten geen afbreuk doen aan het karakter van de woning en de woonomgeving;

c.              De activiteiten mogen geen detailhandel, seksinrichting of horeca betreffen;

d.              De activiteiten mogen niet meldings- of vergunningplichtig zijn op grond van het Inrich≠tingen- en vergunningenbesluit milieubeheer;

e.              De activiteiten mogen geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en geen onevenredige parkeerdruk veroorzaken;

f.                Er dient een relatie te zijn tussen ten minste 1 bewoner en de uitgeoefende activitei≠ten.

 

4.4.3††††††† Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 4.4.1 wordt in ieder geval gerekend:

g.              Het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;

h.              Opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk;

i.                Opslag van goederen ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang".

 

4.4                     Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften

4.5.1††††††† Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van:

j.                Het bepaalde in artikel 4.4.2 onder d en een activiteit toestaan waarvoor een mel≠dingsplicht geldt op grond van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieube≠heer, voor zover het bedrijven betreft uit de categorieŽn 1 en 2 van de van deze voorschrif≠ten deel uitmakende Staat van Bedrijfsactiviteiten, die tevens voorko≠men op de van deze voorschriften deel uitmakende "Staat van na vrijstelling toe≠laatbare activiteiten in het kader van een aan-huis-verbonden beroep";

k.              Het bepaalde in artikel 4.4.2 onder f en een aan-huis-verbonden beroep toestaan, zonder dat er een relatie bestaat tussen ten minste 1 bewoner en de uitgeoe≠fende ac≠tiviteiten, voor zover het medische beroepen betreft.

 

4.5.2††††††† Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 4.1 onder a om:

l.                Horecabedrijven toe te laten in ťťn categorie hoger dan in lid 4.1 onder a is aangege≠ven, voor zover het betrokken horecabedrijf naar aard en invloed op de omgeving (ge≠let op de specifieke werkwijze of de bijzondere maatgevende mi≠lieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de categorieŽn 1 of 2 van de Staat van Horeca-activiteiten;

m.            Horecabedrijven toe te laten die niet in de Staat van Horeca-activiteiten zijn ge≠noemd, voor zover het betrokken horecabedrijf naar aard en invloed op de omge≠ving (gelet op de specifieke werkwijze of de bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te be≠horen tot de categorieŽn 1 of 2 van de Staat van Horeca-activi≠teiten.

 

4.5.3††††††† Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 4.4.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige ge≠bruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

 

4.6†††††††††† Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 4.4.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a sub 2į van de Wet op de economische delicten.