direct naar inhoud van Artikel 17 Leidingenstrook (dubbelbestemming)
Plan: Galecop toelichting en regels
Status: vigerend
Plantype: bestemmingsplan

Artikel 17 Leidingenstrook (dubbelbestemming)

17.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Leidingenstrook aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor:

 • a. Ter plaatse van de aanduiding aardgasleiding voor ondergrondse aardgasleidingen;
 • b. Ter plaatse van de aanduiding brandstofleiding voor ondergrondse brandstofleidingen;
 • c. Ter plaatse van de aanduiding hoogspanningsverbinding (150 KV) en een ondergrondse hoogspanningsverbinding (50 KV);
 • d. Ter plaatse van de aanduiding rioolpersleiding voor een rioolpersleiding.

Ten dienste van en in verband met deze bestemming zijn toegelaten: bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

17.2. Voorschriften vanwege samenvallende bestemmingen

Al hetgeen in deze voorschriften omtrent de ondergeschikte bestemmingen binnen het gebied met de bestemming Leidingenstrook is toegestaan, is uitsluitend toelaatbaar indien het voor zover zulks, gehoord de beheerder van de leiding(en), verenigbaar is met het belang van de leiding(en).

17.3. Bouwvoorschriften

17.3.1. In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming.

17.3.2. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

17.3.3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

 • a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 2,5 m bedragen.

17.4. Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 17.3.1 en 17.3.2 en toestaan dat ten behoeve van de andere bestemming bouwwerken worden gebouwd, mits:

 • a. Geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding;
 • b. Vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.

17.5. Aanlegvoorschriften

17.5.1. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leidingenstrook zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. Het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen;
 • b. Het veranderen van het huidige maaiveldniveau door bodemverlagen, egaliseren, afgraven of ophogen;
 • c. Het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
 • d. Het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen;
 • e. Diepploegen;
 • f. Het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de doeleindenomschrijving aangegeven, en daarmee verband houdende constructies;
 • g. Het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande watergangen.

17.5.2. Het verbod als bedoeld in lid 17.5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 • a. Betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
 • b. Reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. Mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

17.5.3. De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 17.5.1 zijn slechts toelaatbaar, mits:

 • a. Geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding;
 • b. Vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.

17.6. Gebruiksvoorschriften

17.6.1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de gegeven bestemmingen.

17.6.2. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 17.6.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

17.7. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 17.5.1 en 17.6.1 is een economisch delict in de zin van artikel 1a, sub 2° van de Wet op de economische delicten en als zodanig strafbaar op grond van deze wet.