direct naar inhoud van Artikel 15 Verkeers- en verblijfsdoeleinden (V V)
Plan: Galecop toelichting en regels
Status: vigerend
Plantype: bestemmingsplan

Artikel 15 Verkeers- en verblijfsdoeleinden (V V)

15.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Verkeers- en verblijfsdoeleinden (V V) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. Woonstraten en pleinen;

b. Voet- en fietspaden;

c. (loop)Bruggen;

Ten dienste van en in verband met deze bestemming zijn toegelaten:

d. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

e. Verhardingen, waaronder parkeervoorzieningen;

f. Groenvoorzieningen;

g. Watergangen, waterlopen en waterpartijen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • 1. Het staat- en bebouwingsbeeld;
 • 2. De woonsituatie;
 • 3. De verkeersveiligheid;
 • 4. De sociale veiligheid;
 • 5. De milieusituatie;
 • 6. De gebruiksmogelijkheid van de aangrenzende gronden.

15.2. Bouwvoorschriften

15.2.1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

15.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 2,5 m bedragen;
 • b. In afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van lichtmasten ten hoogste 12 m bedragen.

15.3. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. De woonsituatie;
 • b. Het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. De verkeersveiligheid;
 • d. De sociale veiligheid;
 • e. De gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.

15.4. Vrijstelling van de bouwvoorschriften

15.4.1. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 15.2.2 onder a en een bouwwerk, geen gebouw zijnde, toestaan met een maximale bouwhoogte van 5 m.

15.4.2. De in lid 15.4.1 genoemde vrijstelling kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. Het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. De woonsituatie;
 • c. De verkeersveiligheid;
 • d. De gebruiksmogelijkheid van de aangrenzende gronden.

15.5. Gebruiksvoorschriften

15.5.1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de gegeven bestemming(en).

15.5.2. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 15.5.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

15.6. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 15.5.1 is een economisch delict in de zin van artikel 1a, sub 2° van de Wet op de economische delicten en als zodanig strafbaar op grond van deze wet.