direct naar inhoud van Artikel 11 Nutsdoeleinden (ND)
Plan: Galecop toelichting en regels
Status: vigerend
Plantype: bestemmingsplan

Artikel 11 Nutsdoeleinden (ND)

11.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Nutsdoeleinden (ND) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. Nutsvoorzieningen;

Ten dienste van en in verband met deze bestemming zijn toegelaten:

 • a. Gebouwen;
 • b. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • c. Bijbehorende voorzieningen, zoals erven, ontsluitingswegen, paden, parkeer- en groenvoorzieningen.

11.2. Bouwvoorschriften

11.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. Een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. De bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan op de kaart is aangegeven.

11.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel ten hoogste 1 m mag bedragen;
 • b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer dan 2,5 m bedragen.

11.3. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. De woonsituatie;
 • b. Het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. De verkeersveiligheid;
 • d. De sociale veiligheid;
 • e. De gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.

11.4. Vrijstelling van de bouwvoorschriften

11.4.1. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 11.2.2 onder b en toestaan dat een bouwwerk, geen gebouw zijnde, wordt gebouwd met een maximale bouwhoogte van 5 m.

11.4.2. De in lid 11.4.1 genoemde vrijstelling kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. Het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. De woonsituatie;
 • c. De verkeersveiligheid;
 • d. De gebruiksmogelijkheid van de aangrenzende gronden;
 • e. Waterstaatsbelangen;
 • f. De ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

11.5. Gebruiksvoorschriften

11.5.1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de gegeven bestemming(en).

11.5.2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 11.5.1, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. Het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

11.5.3. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 11.5.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

11.6. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 11.5.1 is een economisch delict in de zin van artikel 1a, sub 2° van de Wet op de economische delicten en als zodanig strafbaar op grond van deze wet.