Artikel 20   Geluidszone (dubbelbestemming)

20.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Geluidszone aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de an­dere voor die gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege het industrieterrein van geluidsgevoelige gebouwen.

 

20.2. Bouwvoorschriften

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:

-             Een op grond van de andere voor deze gronden geldende bestemmingen toelaatbaar ge­luidsgevoelig gebouw mag niet worden gebouwd.

 

20.3. Vrijstellingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 20.2 en toe­staan dat geluidsgevoelige gebouwen worden gebouwd, mits:

-             De geluidsbelasting vanwege het industrieterrein van de gevels van deze geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde.

 

20.4. Gebruiksvoorschriften

20.4.1.  Het is verboden de gronden te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

 

20.4.2.  Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 20.4.1, wordt in ie­der geval gerekend:

-     het gebruik van niet-geluidsgevoelige gebouwen als geluidsgevoelige gebouwen.

 

20.4.3.  Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 20.4.2 en toestaan dat niet-geluidsgevoelige gebouwen worden gebruikt als geluidsgevoelig gebouw, mits:

-     de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein van de gevels van deze geluidsge­voelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrens­waarde, of een verkregen hogere grenswaarde.

 

20.4.4.  Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 20.4.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige ge­bruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

 

20.5. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 20.4.1 is een strafbaar feit in de zin van artikel 1a sub 2º van de Wet op de economische delicten.