Artikel 27   Algemeen procedurevoorschrift

Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, zoals deze onderdeel uitmaakt van dit plan, in­gevolge dit plan, dienen de navolgende procedureregels in acht te worden genomen:

a.       Het ontwerpbesluit tot wijziging ligt met bijbehorende stukken gedurende 4 weken ter in­zage;

b.      Burgemeester en wethouders maken deze terinzagelegging in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid, alsmede op de gebruikelijke wijze bekend;

c.       De bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het naar voren brengen van zienswijzen;

d.      Gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbende bij burgemeester en wethouders zienswijzen naar voren brengen tegen het ontwerpbesluit.