Artikel 18             Geluidszone (dubbelbestemming)

18.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor geluidzone aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidbelasting vanwege het industrieterrein van geluidsgevoelige gebouwen.

 

18.2. Bouwvoorschriften

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:

-             Een op grond van de andere voor deze gronden geldende bestemmingen toelaatbaar ge­luidsgevoelig gebouw mag niet worden gebouwd.

 

18.3. Vrijstellingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 18.2 en toe­staan dat geluidsgevoelige gebouwen worden gebouwd, mits:

-             De geluidbelasting vanwege het industrieterrein van de gevels van deze geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde.

 

18.4. Gebruiksvoorschriften

18.4.1.  Het is verboden de gronden te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

 

18.4.2.  Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 18.4.1, wordt in ie­der geval gerekend:

             -    het gebruik van niet-geluidsgevoelige gebouwen als geluidsgevoelige gebouwen.

 

18.4.3.  Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 18.4.2 en toestaan dat niet-geluidsgevoelige gebouwen worden gebruikt als geluidsgevoelig
            gebouw, mits:

            -    de geluidbelasting vanwege het industrieterrein van de gevels van deze geluidsge voelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrens-
     waarde, of een verkregen hogere grenswaarde.

 

18.4.4.  Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 18.4.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige
            gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

 

18.5. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 18.4.1 is een strafbaar feit in de zin van artikel 1a van de Wet op de economische delicten.