Afwijkende lay-out zo laten!!!

Artikel 11             Nutsdoeleinden (ND)

11.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor nutsdoeleinden (ND) aangewezen gronden zijn bestemd voor een Hulpwarmtecentrale.

Ten dienste van en in verband met deze bestemming zijn toegelaten:

a.     Gebouwen, uitgezonderd dienstwoningen;

b.     Bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

c.     Bijbehorende voorzieningen, zoals erven, ontsluitingswegen, paden, parkeer- en groen­voorzieningen.

 

11.2. Bouwvoorschriften

11.2.1.  Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

            a.  Een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

            b.  De bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan op de kaart is aangegeven;

            c.  In afwijking van het bepaalde in lid 11.2.1 onder b mag de op de kaart aangegeven bouwhoogte worden overschreden door schoorstenen tot een hoogte van 45 m;

            d.  Het bouwperceel mag binnen het bouwvlak tot maximaal het op de kaart aangegeven maximaal bebouwingspercentage worden bebouwd.

 

11.2.2.  Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

            a.  De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel ten hoogste 1 m mag bedragen;

            b.  De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m bedragen;

            c.  In afwijking van het bepaalde onder b mag de bouwhoogte van opslagtanks ten            hoogste 12 m bedragen.

 

11.3. Gebruiksvoorschriften

11.3.1.  Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de gegeven bestemming.

 

11.3.2.  Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 11.3.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

 

11.4. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 11.3.1 is een strafbaar feit in de zin van artikel 1a van de Wet op de economische delicten.